Hàm số parabol

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Parabola.svg

Dạng tổng quát


[edit]

Bảng giá trị hàm số

x -2 -1 0 1 2
F(x)=x) 4 1 0 1 4

[edit]

Bảng giá trị hàm số

x -2 -1 0 1 2
F(x)=x) -2 -1 0 1 2

[edit]

[edit]