Hình ảnh (image)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức Năng[edit]

Thẻ lệnh HTML để chèn hình trong trang mạng

Cú Pháp[edit]

<Img

Src=tên_hình.gif
Width=Chiều Dài
Height=Chiều Cao
Alt=Miêu Tả
Border=Viền
Hspace=Khỏang_Cách_Chiều_Cao
Vspace=Khỏang_Cách_Chieu_Dài

</Img>


Tham số[edit]

Src tên_hình
Width Chiều Dài
Height Chiều Cao
Alt Miêu Tả
Border Viền
Hspace Khỏang_Cách_Chiều_Cao
Vspace Khỏang_Cách_Chieu_Dài

Thí Dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>HTML Image</h2>
<img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli" width="500" height="333">

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị