Hóa học 11

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chương 1: Sự điện li[edit]

 • Bài 1: Sự điện li
 • Bài 2: Axit, bazơ và muối
 • Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
 • Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
 • Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho[edit]

 • Bài 7 : Nitơ
 • Bài 8 : Amoniac và muối amoni
 • Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
 • Bài 10: Photpho
 • Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
 • Bài 12: Phân bón hóa học
 • Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
 • Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Chương 3: Cacbon - Silic[edit]

 • Bài 15 : Cacbon
 • Bài 16 : Hợp chất của cacbon
 • Bài 17 : Silic và hợp chất của silic
 • Bài 18 : Công nghiệp silicat
 • Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ[edit]

 • Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ
 • Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 23 : Phản ứng hữu cơ
 • Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Chương 5 : Hiđrocacbon no[edit]

 • Bài 25 : Ankan
 • Bài 26 : Xicloankan
 • Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan
 • Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Chương 6 : Hiđrocacbon không no[edit]

 • Bài 29 : Anken
 • Bài 30 : Ankađien
 • Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien
 • Bài 32 : Ankin
 • Bài 33 : Luyện tập : Ankin
 • Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon[edit]

 • Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
 • Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm
 • Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
 • Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol[edit]

 • Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • Bài 40 : Ancol
 • Bài 41 : Phenol
 • Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
 • Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic[edit]

 • Bài 44 : Anđehit - Xeton
 • Bài 45 : Axit cacboxylic
 • Bài 46 : Luyện tập : Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic
 • Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic