Hóa học 12

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chương 1: Este - Lipit[edit]

Chương 2: Cacbohiđrat[edit]

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein[edit]

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime[edit]

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại[edit]

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm[edit]

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng[edit]

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ[edit]

Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường[edit]