Hóa học 8/Công thức hóa học

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Công thức hóa học của đơn chất[edit]

Công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố

1. Với kim loại,vì hạt hợp thành là nguyên tử nên kí hiệu hóa học A của nguyên tố được coi là công thức hóa học.

Ví dụ : công thức hóa học của đơn chất đồng ,kẽm,...là Cu , Zn,...  

2.Với phi kim, nhiều phi kim có phân tử gồm một số nguyên tử liên kết với nhau, thường là 2, nên thêm chỉ số này ở chân ký hiệu.

Ví dụ:  công thức hóa học của đơn chất khí nitơ ,khí hidro ....là H2, N2,....

Có một số phi kim, quy ước lấy ký hiệu làm công thức.

Ví dụ:  công thức hóa học của đơn chất than lưu huỳnh là : C,S.

Công thức hóa học của hợp chất[edit]

Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân .Công thức dạng chung là :

AxBy, AxByCz,....

Trong đó A,B,C... là ký hiệu của nguyên tố; x,y,z... là những số nguyên chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất, gọi là chỉ số, nếu chỉ số bằng 1 thì không ghi

Ý nghĩa của công thức hóa học[edit]

Ý nghĩa của công thức hóa học là :

- Nguyên tố tạo ra chất

- Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất .

- Phân tử khối của chất.

Tham khảo[edit]

  • SGK Hóa học 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020.