Hóa học 8/Mol

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mol là gì?[edit]

- Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. Con số 6.1023 được gọi là số Avogadro và kí hiệu là N.

Ví dụ : 1 mol nguyên tử sắt là một lượng sắt có chứa N nguyên tử Fe.

            1 mol phân tử khí CO2 chứa N phân tử CO2.

Khối lượng mol là gì?[edit]

- Khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Khối lượng mol của một chất có giá trị bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất đó.

- Kí hiệu của khối lượng mol: M.

- Đơn vị: g/mol.

Ví dụ :   khối lượng mol nguyên tử hidro : MH = 1 g/mol.

              khối lượng mol phân tử khí oxi : MO2 = 32 g/mol.

Thể tích mol của chất khí là gì?[edit]

- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó .

- Người ta xác định được rằng: trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, thể tích của 1 mol các chất khí khác nhau đều chiếm những thể tích bằng nhau.

- Ở điều kiện nhiệt độ 0oC, áp suất 1 atm (còn gọi là điều kiện tiêu chuẩn - đktc) thì thể tích của một mol chất khí là 22,4 lít.

- Ở điều kiện nhiệt độ 20oC, áp suất 1 atm (còn gọi là điều kiện tiêu thường) thì thể tích của một mol chất khí là 24 lít.

Ví dụ: Ở đktc thì thể tích 1mol khí O2 bằng 22,4 lít.

Tham khảo[edit]

  • SGK Hóa học 8, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020.