Hệ thống đo lường nhiệt độ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Có ba Hệ thống đo lường nhiệt độ bao gồm Nhiệt Độ C , Nhiệt Độ F , Nhiệt Độ K

Hệ thống đo lường nhiệt độ[edit]

Nhiệt Độ C[edit]

Nhiệt Độ C hay Độ Celsius (°C hay độ C) là đơn vị đo nhiệt độ được đặt tên theo nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius (1701–1744). Ông là người đầu tiên đề ra hệ thống đo nhiệt độ căn cứ theo trạng thái của nước vào năm 1742 .

Ở áp suất tiêu chuẩn


Nhiệt độ F[edit]

Nhiệt độ K[edit]

Chuyển đổi đơn vị độ[edit]

Chuyển đổi đơn vị độ từ hệ thống này sang hệ thống khác được thức hiện như sau

Đổi từ sang Công thức
Fahrenheit Celsius °C = (°F – 32) / 1.8
Celsius Fahrenheit °F = °C × 1.8 + 32
Fahrenheit kelvin K = (°F – 32) / 1.8 + 273.15
kelvin Fahrenheit °F = (K – 273.15) × 1.8 + 32