Hổn số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hổn số là một phân số có tử số lớn hơn mẫu số . Thí dụ

Hổn số có thể viết dưới dạng sau