Hộp chọn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cho phép người dùng chọn nhiều thuộc tính

Cú pháp[edit]

<form>
  <input type="checkbox" name="ten" value:"giá trị khi người dùng chon nó">;
</form>

Ví dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="">
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Bike">I have a bike<br>
<input type="checkbox" name="vehicle" value="Car">I have a car 
</form>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị Hộp chọn