Help

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Help
  1. Giúp đở

Examples[edit]

  • Help yurself
Hảy tự nhiên
  • Could you help me ?
Anh có thể giúp đở tôi ?
  • Help me
Giúp tôi
  • Help out
Giúp dum