Hiển thị mã nguồn (xmp)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Lện HTML dung trong việc hiển thị mã nguồn trang mạng

Cú pháp[edit]

<xmp>Mả nguồn</xmp>

Thí Dụ[edit]

<xmp>
<html>
<head>
<title>Hiển Thị Mả Nguồn</title>
</head>
<body>
Hiển thị Mả Nguồn
</body>
</html>
</xmp>

Kết quả hiển thị

<html>
<head>
<title>Hiển Thị Mả Nguồn</title>
</head>
<body>
Hiển thị Mả Nguồn
</body>
</html>