Hiệu điện thế

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế.
  • Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn (kí hiệu là V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế.
  • Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa lắp vào mạch.

Tham khảo[edit]

  • SGK Vật lí 7, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019