Hit

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Hit
Đánh


Examples[edit]

  • Hit the road
Lên đường
  • Hit and run
Đánh rồi bỏ chạy
  • Hit him
Đánh nó