How

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
How
  1. Như thế nào
  2. ra sao

Examples[edit]

  • How about
Thế như / Vậy đi
  • How's life
Anh sống sao
  • How is the weather ?
Thời tiết ra sao ?
  • However
Sao cũng được
  • How come ?
Tại sao ?
  • How much ? / How many
Bao nhiêu
  • How much is too much
Bao nhiêu mới là nhiều