Jump to content

IC 555

From Wikiversity

Bộ phận điện tử có khả năng tạo ra sóng vuông từ mắc nối con chíp IC 555 với các linh kiện điện tử rời ngoài

Sóng vuông Lối mắc Lối mắc Công thức
Sóng vuông 1 trạng thái
Sóng vuông 2 trạng thái
Trạng thái cao

Trạng thái thấp