IC 741

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khuếch Đại Điện[edit]

Mạch Điện Chức năng
Inverting amplifier Khuếch Đại Điện Âm

Non-inverting amplifier


Khuếch Đại Điện Dương

Summing amplifier


Khuếch Đại Tổng

Integrating amplifier


Khuếch Đại Tích Phân

Differentiating amplifier


Khuếch Đại Đạo Hàm

Logarithmic configuration


Khuếch Đại Logarit

Exponential configuration


Khuếch Đại Lủy Thừa

Mach khac[edit]

Mạch Điện Chức năng

Voltage follower


Dẩn Điện

Negative impedance converter


Điện Trở Âm

Schmitt trigger

Hysteresis from to

Schmitt trigger

Inductance gyrator

L = RLRC

Từ Dung

|}