If

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
If
  1. Nếu
  2. Nếu như


Examples[edit]

  • If so
Nếu thế
  • If you can
Nếu anh có thể
  • If not
Nếu như không
  • If ... Then
Nếu ... Thì
  • If ... Else
Nếu ... Không thì
  • If you like
Nếu như anh muốn
  • If you don't like
Nếu như anh không muốn