It's

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
It's

Examples[edit]

  • It's a long shot
Còn dài quá
  • It's a long way to glory
Đường đến vinh quang còn dài
  • It's still a long way to go
Đường vẩn còn dài
  • It's raining cats and dogs
Mưa tầm tả , mưa xối xả
  • It's my pleasure
Tôi rất hân hạnh
  • It's all depend
Tuỳ theo
  • It's all right
Không sao