K

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ , chớ hoài đá nhau