K

From Wikiversity
  • Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ , chớ hoài đá nhau