Không - No / Not

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Không - No[edit]

 • No
Không
 • No big deal
Dể thôi
 • No way
Còn lâu
 • No problem
Không thành vấn đề
 • No good / Not so good
Không tốt
 • No go
Không thể làm được
 • No comment
Không có ý kiến
 • No sweat
Dể thôi
 • No harm done
Không hại gì

Không - Not[edit]

 • Not
Không
 • Not a problem
Không có vấn đề
 • Not a chance
Không được
 • Not bad
Không tệ

Không gì - Nothing[edit]

 • Nothing
Không gì
 • Nothing is perfect
Không gì toàn diện
 • Nothing comes from nothing
Không gì tự nhiên có
 • Nothing is absolute
Không gì là tuyệt đối