Khởi ngữ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.
  • Trước khởi ngữ, thường có thể thêm các quan hệ từ : về, đối với,...

Tham khảo[edit]

  • SGK Ngữ văn 9/1 (NXB Giáo dục Việt Nam, 2020) - trang 8 ; Bài : Khởi ngữ.