Khoa học nhận thức

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khoa học nhận thức là gì?[edit]

"Lĩnh vực của khoa học nhận thức chiếm lĩnh giao điểm của triết học, khoa học thần kinh, ngôn ngữ học, tâm lý học nhận thức và khoa học máy tính (trí tuệ nhân tạo)." [1]

CognitiveScience.svg

Tham khảo[edit]

  1. Gerrig, R. J., Zimbardo, P. G., Campbell, A. J., Cumming, S. R., & Wilkes, F. J. (2008). Psychology and life (Australian edition). Sydney: Pearson Education Australia, p. 248.