Khuếch đại điện AC

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Trăng si tơ hoạt động ở chế độ Khuếch đại điện AC được thực hiện qua 3 lối mắc sau Lối mắc cùng thâu, Lối mắc cùng phát, Lối mắc cùng nền

Lối mắc cùng thâu Cho một điện thế khuếch đại của nửa sóng âm ở chân thâu NPN emitter follower.svg
Lối mắc cùng phát Cho một điện thế khuếch đại của nửa sóng dương ở chân phát NPN common emitter.svg
Lối mắc cùng nền NPN common base.svg