Khuếch đại sóng điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khuếch đại sóng điện[edit]

Lối mắc trăng si tơ[edit]

Lối mắc Hình Chức năng
Lối mắc cùng thâu NPN emitter follower.svg khuếch đại của nửa sóng dương
Lối mắc cùng phát NPN common emitter.svg khuếch đại của nửa sóng âm
Lối mắc cùng nền NPN common base.svg

Lối mắc IC 741[edit]

IC 741 Inverting amplifier Cho một điện thế khuếch đại của toàn sóng
IC 741 Non-inverting amplifier Cho một điện thế khuếch đại của toàn sóng