Khung (frame)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Thẻ lệnh HTML dùng để chia Cửa Sổ thành nhiều Khung

Cú Pháp[edit]

<frameset (cols=20%,*|rows=20%,*)>
<frame  target=Đích src=Địa_Chỉ_Trang_Mạng>
<frame  target=Đích src=Địa_Chỉ_Trang_Mạng>
</frame>

Tham số[edit]

Frameset - Khung
Frame - Khung
Target - Nơi Hiển Thị
Scr - Nguồn
Cols - Cột
Rows - Dòng

Thí Dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>

<frameset cols="50%,*,25%">
  <frame src="frame_a.htm" noresize="noresize">
  <frame src="frame_b.htm">
  <frame src="frame_c.htm">
</frameset>

</html>
Xem kết quả hiển thị