Kinh sách Ấn độ giáo

From Wikiversity

Kinh sách Hindu giáo[edit]

Kinh sách Shik giáo[edit]

Kinh sách Sikh giáo có 2 sách

Kinh sách Phật giáo[edit]

Kinh sách Phật giáo được chia thành ba loại theo nội dung . Kinh (những bài thuyết pháp, sa. sūtra, pi. sutta) . Luật (sa., pi. vinaya, viết về giới luật của Tăng-già) . Luận hoặc A-tì-đạt-ma (sa. abhidharma, pi. abhidhamma, mang tính chất bàn luận, giải thích, phân tích các bài kinh, nói về các pháp)