L

From Wikiversity
  • Làm trai cho đáng nên trai,
Khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng.
  • Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
  • Làm trai lấy được vợ hiền,
Như cầm đồng tiền mua được của ngon.


  • Làm trai quyết chí tu thân,
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo.


  • Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền.


  • Lênh đênh ba mũi thuyền kề,
Thuyền ra Kẻ Chợ, thuyền về sông Dâu.


  • Lênh đênh qua cửa Thần Phù
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm.


  • Làng tôi có lũy tre xanh,
Có sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng.
Bên bờ vải nhãn hai hàng,
Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.