Lịch sử 11

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại (tiếp theo)[edit]

Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)[edit]

 • Bài 1: Nhật Bản
 • Bài 2: Ấn Độ
 • Bài 3: Trung Quốc
 • Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
 • Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Chương 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)[edit]

 • Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Chương 3: Những thành tựu văn hóa thời cận đại[edit]

 • Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
 • Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)[edit]

Chương 1: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)[edit]

 • Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
 • Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Chương 2: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)[edit]

 • Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 • Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 • Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
 • Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Chương 3: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)[edit]

 • Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)
 • Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)[edit]

 • Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
 • Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)[edit]

Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX[edit]

 • Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)
 • Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
 • Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)[edit]

 • Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
 • Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
 • Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
 • Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)