Jump to content

Lực chuyển động tròn

From Wikiversity

Lực làm cho vật di chuyển theo đường tròn

Chuyển động cung tròn[edit]

Lực

Năng lực

Cân bằng đạt được khi

Chuyển động cung tròn[edit]

Chuyển động theo vòng tròn[edit]

Cân bằng đạt được khi

Chuyển động rời khỏi vòng tròn[edit]

Cân bằng đạt được khi