Learn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Learn
Động từ
 1. Học
Danh từ
Học hành
Học tập

Verb+Preposition[edit]

 • Learn from
Học từ
 • Learn by
Học bằng cách

Examples[edit]

 • Do you learn anything at all ?
Anh có học được gì không ?
 • Learn and earn
Vừa học vừa kiếm tiền
 • Learn to be good
Học để làm người tốt
 • Learn from me
Học từ tôi
 • Learn to be a man
Học để trở thành nhân vật
 • Learn by heart
Học thuộc lòng
 • Learn from mistakes
Học hỏi từ sai lầm
 • Learn by examples
Học từ thí dụ
 • Learn by doing
Học từ làm việc
 • Learn well
Học cho kỷ