Liên kết (a href)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Cho biết liên kết đến một trang mạng trên mạng toàn cầu hay cho biết liên kết đến một mục của một trang mạng trên mạng toàn cầu

Cú pháp[edit]

<a href=tên trang mạng liên kết> liên kết đến trang mạng geocities</a>
<a href=tên trang mạng liên kết#A> liên kết đến mục A của trang mạng geocities</a>

Tham số[edit]

href = tên trang mạng liên kết
href = tên trang mạng liên kết mục A

Thí dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>An absolute URL: <a href="https://www.w3schools.com">W3Schools</a></p>
<p>A relative URL: <a href="tag_a.asp">The a tag</a></p>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị