Jump to content

Liên kết nhúng (Embed)

From Wikiversity

Chức năng[edit]

Thẻ Lệnh HTML chèn nhạc trực tiếp vào trang mạng

Cú Pháp[edit]

<embed 
Scr= Nguồn nhạc 
Width = Chiều Ngang
Height = Chiều Cao
>

Tham số[edit]

ScrNguồn nhạc
Width Chiều Ngang
Height Chiều Cao

Thí dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<embed src="https://www.w3schools.com/tags/helloworld.swf">

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị