Look

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Look
 1. Nhìn
 2. Xem

Verb+Preposition[edit]

 • Look out
Nhìn
 • Look along
Nhìn theo
 • Look away
Nhìn chổ khác
 • Look in
Nhìn trong
 • Look at
Nhìn xem

Examples[edit]

 • Look
Nhìn xem / Nhìn kìa
 • Dirty look
Nhìn dử tợn
 • Looking for trouble
Tìm phiền phức vào người
 • He's on the look out
Hắn đang để ý nhìn
 • It looks good
Tốt