Luật nghiệp quả

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Đạo Phật giải thích mọi sự việc đều là sự biểu hiện của Luật nghiệp quả hay Luật Nguyên nhân và Hậu quả . Luật này cho rằng Mọi sự việc đều là Hậu quả hay kết quả của một Nguyên nhân . Nguyên nhân được gọi là Nghiệp . Kết quả của một Nguyên nhân được gọi là Nghiệp quả hay Hậu quả . Tục ngữ Vietnam có câu Ở hiền gặp lành Ở ác gặp ác . Ở hiền hay Ở ác là nguyên nhân (Nghiệp) tạo ra hậu quả (Nghiệp quả) gặp lành hay gặp ác . Từ đó ta thấy , mọi nguyên nhân đều đưa đến một hậu quả hay từ nghiệp gây ra cho một nhiệp quả tương ứng . Một khi tạo nghiệp thì ắt sẽ gặp nghiệp quả


Phật dạy

Ác nghiệp chính do mình tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch... Làm dữ bởi ta, mà ô nhiễm cũng bởi ta; làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được.