Máy phát sóng vuông

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ phận điện tử có khả năng tạo ra sóng vuông từ mắc nối con chíp IC 555 với các linh kiện điện tử rời ngoài

Sóng vuông Lối mắc Lối mắc Công thức
Sóng vuông 1 trạng thái 555 Monostable.svg NE555 Monotable Waveforms (English).png
Sóng vuông 2 trạng thái 555 Astable Diagram.svg
Trạng thái cao

Trạng thái thấp