Mã nguồn JavaScript/Mả JavaScript Thông tin trình duyệt mạng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
<a href="#" onclick='alert("Trình duyệt: "+ navigator.appName + "\n" + "Phiên bản: " + navigator.appVersion + "\n" + "Mã: "  + navigator.appCodeName + "\n" + "Hệ điều hành: " + navigator.platform + "\n"+"Bề rộng màn hình: "+screen.width + "\n" + "Bề cao màn hình: " + screen.height + "\n" + "Bề rộng khung hiển thị trang: " + window.screen.availWidth + "\n" + "Bề cao khung hiển thị trang: " + window.screen.availHeight + "\n" + "Độ sâu màu: " + window.screen.colorDepth + "\n");'>Tư liệu trình duyệt</a>