Mạch điện điện trở 2 cống xuất nhâp

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Mạch điện Lối mắc Công thức
Mạch Chia Điện Voltage divider.svg

Mạch T Superposition Example.svg
Mạch π

Mạch Nối Tiếp Song Song Resistorscombo.pngHoán Chuyển Delta-Star Transformation.svg


Δ - Y Hoán ChuyểnY - Δ Hoán Chuyển