Mạch điện điện trở song song

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Với n điện trở mắc nối tiếp với nhau, tổng điện trở kháng sẻ giảm

Với n điện trở mắc nối tiếp với nhau, tổng điện trở kháng sẻ giảm