Mạch điện RC

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

RC nối tiếp[edit]

RC switch.svg

Ở trạng thái cân bang, tong điện của R và C bang không

2 port RC ổn điện tần số thấp[edit]

1st Order Lowpass Filter RC.svg

2 port RC ổn điện tần số cao[edit]

High pass filter.svg