Mạch điện cuộn từ nối tiếp

From Wikiversity

Khi mắc nối tiếp nhiều cuôn từ lại với nhau, tổng từ dung sẻ tăng và bằng tổng của các từ dung