Mục (a name)

From Wikiversity

Chức năng[edit]

Thẻ lệnh HTML để tạo một mục đề trong trang mạng tương tợ như tạo một Mục Lục

Cú pháp[edit]

<a name = #Tên_Mục A>Mục A</a>

Tham khảo[edit]

name tên

Thí Dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>
<a href="#C4">See also Chapter 4</a>
</p>

<p>
<h2>Chapter 1</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 2</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 3</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2><a name="C4">Chapter 4</a></h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 5</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 6</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 7</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 8</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 9</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 10</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 11</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 12</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 13</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 14</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 15</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 16</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 17</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

</body>
</html>
Xem kết quả hiển thị