Make

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Make
 1. Tạo
 2. Làm
 3. Thực hiện
 4. Kiếm
 5. Tiến triển


Verb + Preposition[edit]

 • Make up
Làm hòa
 • Make out
Chưa hiểu rỏ / Làm tình
 • Make off
Biến mất
 • Make from
Tạo ra từ

Examples[edit]

 • She was making lunch for Lucy and Francis
Cô ấy làm cơm trưa cho Lucy và Francis
 • Make a living
Kiếm sống
 • How are you making out, now that the summer's over ?
Mùa hè đả qua , có tiến triển gì không ?


 • Make out
Làm tình
 • Make up
Làm hoà
 • Make believe
Làm cho người tin rằng
 • Make fun of
Chế nhạo người
 • Make up your mind
Cho quyết định của anh
 • Make yourself at home
Anh cứ tự nhiên như ở nhà
 • Make sense
Dể hiểu thôi
 • Make no sense at all
Thật khó hiểu
 • Made from china
Tạo ra từ Trung quốc