Nút chọn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Các lọai nút được dung trong việc chon lựa một thuộc tính trang mạng

<input type="button" value="Hello world!">
  • Nút reset - Nút Xóa Khi người dùng nhấn vào nút này thì trình duyệt sẻ khởi tạo lại giá trị ban đầu
  <input type="reset" value="tên của nút">
  • Nút submit - Nút gởi Khi người dùng nhấn vào nút này thì các giá trị sẻ được chuyển đến trang sử lý
  <input type="submit" value="tên của nút">

Thí dụ[edit]

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Radio Buttons</h2>

<form>
  <input type="radio" name="gender" value="male" checked> Male<br>
  <input type="radio" name="gender" value="female"> Female<br>
  <input type="radio" name="gender" value="other"> Other  
</form> 

</body>
</html>