Jump to content

Năng lượng

From Wikiversity

Năng lượng , một đại lượng vật lý cho biết khả năng thực hiện một việc cuả lực trong một đơn vị thời gian có ký hiệu đo bằng đơn vị .

Chuyển động thẳng[edit]

Chuyển động thẳng ngang
Chuyển động thẳng dọc
Chuyển động thẳng nghiêng

Chuyển động tròn[edit]

Chuyển động trọn vòng tròn
Chuyển động cung tròn

Động lượng[edit]

Động lượng
Động lượng lượng tử
Động lượng tương đối