Ngôn ngữ lập trình C/Chú thích

From Wikiversity

Chức năng[edit]

Chú Thích là những dòng chử dùng trong việc miêu tả . Trình dịch sẻ bỏ qua không dịch những dòng chú thích

Chú Thích một dòng[edit]

Chức năng

Hửu ích trong việc miêu tả chức năng của một câu lệnh

Cú pháp
 // Chú Thích một dòng
Thí Dụ
    i++ // Increase value of i by 1

Thí dụ này trình dịch sẻ đọc dòng lệnh trên và chỉ thực thi i++ và không thực thi // Increase value of i by 1

Chú Thích nhiều dòng[edit]

Chức năng

Hữu ích trong việc miêu tả chức năng của một trình, một hàm

Cú pháp
/*________________________________________________________

Dòng chú thích 1

Dòng chú thích 2

Dòng chú thích n
*/
Thí Dụ
/*________________________________________________________

Tên_Trình : Tool.c

Tác_Gi   : Tên_Tác_Gi

Chc_Năng : Thư Vin M

Công Dng :

*/________________________________________________________