Ngôn ngữ lập trình C/Chỉ thị

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chức năng[edit]

Chỉ thị dùng để khai báo đính kèm tập tin thư viện mã chuẩn C hay thư viện mã tự tạo trong chương trình

Cú Pháp[edit]

#include <Tập_Tin.h>

Thí dụ[edit]

  • Đính kèm tập tin Thư viện Mã Chuẩn
#include <Stdio.h>
  • Đính kèm tập tin Thư viện Mã Tự Tạo
#include <Thư_Viện_Mã.h>