Ngôn ngữ lập trình C/Hằng số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hằng số đại diện cho một số bất biến hay có giá trị không đổi

Khai báo[edit]

Hằng số được khai báo dung Từ khóa định tính Hằng số sau

Const Kiểu Tên Biến số = Giá trị

Thí dụ[edit]

int const black = 12;
const int black = 12;

Cách khai báo đầu thường phản ánh cách dùng const trong cách dùng kiểu con trỏ trong khi cách thứ nhì lại tự nhiên hơn và phổ dụng hơn.