Ngôn ngữ lập trình C/Khai báo/Khai báo Hằng số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cú pháp[edit]

const

Thí dụ[edit]

const int black = 12;

Tương đương voi

int const black = 12;