Ngôn ngữ lập trình C/Vòng lặp/Do ... while

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cú pháp[edit]

  do
     <mệnh đề>
  while (<biểu thức>);

Trong mệnh đề này thì mệnh đề được thực thi lặp lại cho tới khi nào <biểu thức> được đánh giá (hay có giá trị) là true. Một khi <biểu thức> không còn có giá trị true nữa thì vòng lặp sẽ bị kết thúc.