Ngôn ngữ lập trình C/Vòng lặp/While

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cú pháp[edit]

  while (<biểu thức>)
     <mệnh đề>

<mệnh đề> chỉ được thực thi hay thực thi lặp lại khi <biểu thức> có giá trị là true. Nếu <biểu thức> có giá trị false thì câu lệnh sẽ bị kết thúc ngay lập tức.